Normes d'ús

Drets d’ús dels continguts

Polititzacions del Malestar és un projecte original de Nora Ancarola, Laia Manonelles i Daniel Gasol.

Barcelona 2016/2017/2018

© Dels texts, els/les autors/es

© De les obres, els/les artistes

© De les imatges, els/les autors/es

Totes les imatges que apareixen són propietat dels/les autors/es dels projectes corresponents

El domini públic queda restringit sota el permís dels autors dels treballs que conté aquesta web així com dels autors del projecte.

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de l’Arts Santa Mònica, Polititzacions del Malestar o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts a l’Arts Santa Mònica.

Tots els drets estan reservats.

Per a qualsevol sol·icitud escriure a: info@polititzacionsdelmalestar.org

Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:
Només està autoritzat l'ús personal no comercial. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.
L’Arts Santa Mònica i Polititzacions del Malestar no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços a sistemes externs.